Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, offertes en overige overeenkomsten van:

  • Werckpost Beheer B.V.
  • Werckpost B.V.
  • Werckpost Service B.V.
  • Werckpost Support B.V.
  • Werckpost Harlingen B.V.
  • Werckpost Maritiem B.V.
  • Werckpost Advies B.V.
   
Hierna te noemen Werckpost.

2. De Algemene Voorwaarden bij nieuwe dan wel opvolgende opdrachten na aanvang van de Opdracht stilzwijgend worden aanvaardt;
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing;
4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Werckpost in deze als een in Nederland gevestigde onderneming die op basis van een overeenkomst Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers of Overeenkomsten van Opdracht aangaat;
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek (BW) is aangegaan met Werckpost of Opdrachtnemer teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel laat uitvoeren dan wel overeenkomsten van Opdracht verstrekt;
4. Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht via Werckpost werkzaamheden onder leiding en toezicht van een Opdrachtgever in het kader van een Opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel (doorlenen) laat uitvoeren dan wel een Overeenkomst van Opdracht als bedoeld in lid 16 van dit artikel van Werckpost aanvaard;
5. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Werckpost dan wel tussen Werckpost en Opdrachtnemer op grond waarvan een enkele Uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door of via (doorlenen) Werckpost aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgevers-, Opdrachtnemerstarief dan wel de overeenkomst tot uitbesteding van werk in relatie tot lid 16 en 17 van dit artikel zulks tegen betaling van het aanneemtarief;
6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht;
7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Werckpost dan wel Opdrachtnemer en de Uitzendkracht, al dan niet onder toepassing van de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door of via Werckpost aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW);
8. CAO: voor zover Werckpost lid is van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten van de NBBU, en in andere situaties de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en de daarop van toepassing zijnde sociale partners en/of de collectieve arbeidsovereenkomst welke van toepassing is bij Opdrachtgever en (algemeen verbindend verklaard) in de sector waarbinnen Opdrachtgever werkzaam is;
9. Eigen bedrijfsregeling: de bij Opdrachtgever van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden die gelden voor bij Opdrachtgever in dienst zijnde werknemers voor zover er bij Opdrachtgever geen (algemeen verbindende) collectieve overeenkomst van toepassing is dan wel aanvullingen hierop;
10.Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan Werckpost verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
11.Opdrachtnemerstarief: het door Werckpost aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
12.Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Uitzendkracht door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte – in beginsel langdurige - Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de Uitzendkracht door de derde en niet door Werckpost. Werckpost vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie;
13.Payrollen: het door Werckpost ter beschikking stellen van een Uitzendkracht aan een derde krachtens een payroll-overeenkomst als bedoeld onder punt 12 in dit artikel;
14.Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen: a. Het geldende periodeloon in de schaal; b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van Werckpost te compenseren in tijd of geld); c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen; d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald; e. Kostenvergoedingen (voor zover Werckpost deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen); f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald; 15.Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) voor Uitzendkrachten in de CAO, die betrekking hebben op de beloning van Uitzendkrachten die vallen onder het begrip vakkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de ter beschikkingstelling van de Uitzendkracht bij de betreffende Opdrachtgever;
16.Overeenkomst van Opdracht: het door middel van overeenkomst aanvaarden van uitbesteed werk, niet zijnde tewerkstelling, van een Opdrachtgever, zo ook met tussenkomst van Werckpost het doorgeleiden door middel van een overeenkomst van uitbesteed werk naar derden toe;
17.Zelfstandige zonder personeel: een natuurlijk persoon die onder eigen leiding en toezicht en voor eigen risico een onderneming drijft en als zodanig Opdrachten van derden aanvaardt. Hieronder wordt ook verstaan de Directeur-grootaandeelhouder (Dga) van een besloten vennootschap;
18.Aanneemtarief: het door Opdrachtgever aan Werckpost dan wel Werckpost aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief gebaseerd op de wijze van uitvoering van een overeenkomst van Opdracht;
19.Bemiddeling: het in Opdracht van een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) verzorgen van overeengekomen administratieve en/of ondersteunende werkzaamheden in het kader van door de ZZP-er gesloten overeenkomsten van Opdracht en/of aanneming van werk met een derde (klant) zonder dat Werckpost aangemerkt kan worden als een ketenpartij;
20.Werving en Selectie: de activiteiten van Werckpost ten behoeve van het tot stand komen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een door Werckpost voorgestelde (kandidaat) werknemer;
21.Verwerkersovereenkomst: Een op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) verlangde overeenkomst tussen Opdrachtnemer, Opdrachtnemer dan wel voor een goede bedrijfsvoering van Werckpost ingehuurde derde waarin bepalingen worden vastgelegd ten aanzien van een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Opdracht met betrekking tot persoonsgegevens, of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.


Artikel 3 Aanvang en beëindiging van Opdracht

1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd waaronder begrepen: a. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan: i. óf voor een vaste periode; ii. óf voor een bepaalbare periode; iii. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt; b. De Opdracht voor onbepaalde duur is onbegrensd in duur onder toepassing van lid 4 van dit artikel;
2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet;
3. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van twee kalendermaanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden;
4. De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden;
5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit een tussen Partijen gesloten overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Werckpost gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal Opdrachtgever aan Werckpost financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van Opdrachtgever volgens de gesloten overeenkomst. Als naar het oordeel van Werckpost er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van Opdrachtgever zal hij aan Werckpost op haar verzoek de financiële zekerheid verschaffen;
6. Elke Opdracht onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat: a. de andere partij in verzuim is; b. de andere partij geliquideerd is; c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd; d. Indien Werckpost de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Werckpost voor de schade die Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Werckpost op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn;
7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Werckpost -en indirect aan Opdrachtnemer - om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden;
8. Indien tussen de Uitzendkracht en Werckpost dan wel Opdrachtnemer het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van Opdrachtgever – en indirect voor Opdrachtnemer - op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Werckpost dan wel Werckpost aan Opdrachtnemer bevestigen;
9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Werckpost de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Werckpost dan wel Opdrachtnemer en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Werckpost dan wel Opdrachtnemer schieten in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
10. Opdrachtgever is verplicht Werckpost een vergoeding te betalen ter hoogte van de door Werckpost aan de Uitzendkracht verschuldigde transitievergoeding, indien om welke reden dan ook afscheid wordt genomen van de Uitzendkracht. Indien de Uitzendkracht bij Opdrachtgever rechtstreeks in dienst treedt, is Opdrachtgever verplicht de transitievergoeding die Werckpost eventueel aan de Uitzendkracht zou moeten betalen, aan Werckpost te betalen dan wel is Opdrachtgever verplicht samen met Werckpost en de Uitzendkracht schriftelijk overeen te komen dat de Opdrachtgever de verschuldigdheid van de transitievergoeding overneemt. 

Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met Uitzendkracht

1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan: a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Uitzendkracht; b. het laten ter beschikking stellen van de betreffende Uitzendkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacherings- of uitzendonderneming); c. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW); 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan: a. de aspirant-Uitzendkracht die bij Werckpost of Opdrachtnemer is ingeschreven; b. de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever; c. de Uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd;
3. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde;
4. Opdrachtgever brengt Werckpost schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven;
5. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Werckpost dan wel Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover Opdrachtgever de Opdracht met Werckpost niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft;
6. Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 tot en met 5 bepaalde een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Uitzendkracht gedurende 1200 uur aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever aan Werckpost een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht over de resterende uren. De ‘resterende uren’ worden als volgt berekend: 1200 uur minus het aantal uren dat de Uitzendkracht reeds ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever;
7. Opdrachtgever is de in het vorige lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of indien Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
8. Indien een Uitzendkracht door tussenkomst van Werckpost aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over 1200 uur, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Werckpost in contact is gekomen met de Uitzendkracht. Ook indien de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks, via Opdrachtnemer of via derden bij Opdrachtgever solliciteert of indien Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid;
9. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht tijdens een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens Opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is Opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die Werckpost hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op het Opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende Opdracht; 10.Indien Opdrachtgever met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Uitzendkracht voor de resterende duur van de Opdracht te voldoen. Daarnaast dient Opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing;
11.Het Opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van twintig uur per week;
12.Een in de leden 6 tot met 10 van dit artikel genoemde vergoeding met een (verlaagd) maximum van in dit geval van 18% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht in de in de leden genoemde omstandigheden is tussen Werckpost en Opdrachtnemer slechts van toepassing indien dit een afzonderlijke overeenkomst schriftelijk is overeengekomen;
13.Het bepaalde in artikel 19 is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 4. 

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid 

1. Werckpost is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan te bieden. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen;
2. Werckpost is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Werckpost, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren;
3. Werckpost schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is bovendien niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Werckpost om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen;
4. Werckpost is gerechtigd de Uitzendkracht via derden (Opdrachtnemer) in te huren en door te lenen aan Opdrachtgever voor zover er sprake is een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming. Werckpost ziet erop toe dat de Uitzendkracht bij Opdrachtnemer in dienst is en niet alsnog via derden wordt ingehuurd, tenzij Werckpost en Opdrachtgever alsnog expliciete schriftelijke toestemming verlenen. Randvoorwaarde is altijd dat ook de derde partij een NEN4400-1 gecertificeerde onderneming behoort te zijn en dat alle tussen Werckpost en Opdrachtnemer overeengekomen voorwaarden en verplichtingen integraal van toepassing zijn op de overeenkomst met de derde. Opdrachtnemer heeft de verplichting om voortdurend te beoordelen of de derde partij een NEN 4400-1 gecertificeerde dan wel Stichting Normering Arbeid (SNA-) geregistreerde onderneming is en heeft een directe informatieplicht aan Werckpost indien er wijzigingen optreden. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor zover Opdrachtgever en Werckpost hierdoor schade oplopen;
5. Opdrachtnemer is slechts met een expliciete schriftelijke toestemming van Werckpost gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan te bieden. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Werckpost een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. Werckpost zal in dit geval het verzoek ter kennis brengen van Opdrachtgever. 

Artikel 6 Opschortingsrecht

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW en artikel 28 van de Algemene Voorwaarden;
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien (cumulatief): a. Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én; b. Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én; c. Werckpost jegens de Uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd;
3. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of de Uitzendkracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan Werckpost het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren; 
4. Werckpost is jegens Opdrachtnemer onder opgaaf van redenen gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht in andere omstandigheden als vermeld in lid 2 tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten. Werckpost is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 

Artikel 7 Werkprocedure

1. Opdrachtgever verstrekt Werckpost voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, de beoogde looptijd van de Opdracht en andere specifieke informatie hierop betrekking hebbend vanuit een bij Opdrachtgever van toepassing zijnde CAO dan wel Eigen bedrijfsregeling;
2. Werckpost bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkrachten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht geen doorgang vindt;
3. Werckpost schiet niet te kort jegens Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Werckpost voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht;
4. Werckpost dan wel Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Werckpost indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Werckpost bij de selectie. Voor zover er sprake is van een Opdrachtnemer waarop de klacht van toepassing is, is hij aansprakelijk voor het gestelde in dit lid en heeft Opdrachtgever een zelfstandige vordering op Opdrachtnemer;
5. Voor zover Opdrachtgever namens Werckpost dan wel Opdrachtnemer de identiteit van een Uitzendkracht heeft vastgesteld voor aanvang van de arbeid overtuigt Opdrachtgever zich van de echtheid, juistheid en geldigheid van het identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht en dat het betreffende document is afgegeven voor de betreffende Uitzendkracht. Voor zover van toepassing overtuigt Opdrachtgever zich ook van de arbeidsgerechtigheid van de Uitzendkracht. Opdrachtgever maakt van het identiteitsbewijs een goed leesbaar kopie ten behoeve van Werckpost dan wel Opdrachtnemer en vult een formulier in waarin de identiteitsvaststelling wordt vastgelegd;
6. Opdrachtgever stelt Werckpost in de gelegenheid om de juistheid van de procedure van de identiteitsvaststelling en toets van arbeidsgerechtigheid bij Opdrachtgever en Opdrachtnemer te beoordelen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen tevens een inspectie-instelling ter controle op de naleving van de NEN 4400-1, voor zover dit op Werckpost van toepassing is, in de gelegenheid deze procedure bij Opdrachtgever te beoordelen;
7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werckpost zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. Werckpost kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat Werckpost enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door Opdrachtgever aan de Uitzendkracht. 

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of Opdrachtbevestiging dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt; 2. Vakantie en (bijzonder) verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO en geschiedt in overleg met Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. Opdrachtgever dient Werckpost bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat Werckpost deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient Opdrachtgever Werckpost onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren;
2. Indien Opdrachtgever nalaat om Werckpost tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Werckpost het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. 

Artikel 10 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de juiste en volledige omschrijving van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever en CAO, indien van toepassing;
2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en (onbelaste) kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO dan wel Eigen bedrijfsregeling (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid van deze gegevens en bescheiden, ook al komen deze gegevens van derden;
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Werckpost onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien Werckpost en/of de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, Eigen bedrijfsregeling en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Werckpost dan wel Opdrachtnemer de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Werckpost verschuldigd;
4. Met ingang van de eerste werkdag van de Uitzendkracht wordt de inlenersbeloning toegepast en/of indien er sprake is van een vakkrachten regeling, past Werckpost dan wel Opdrachtnemer de vakkrachtenregeling vanaf de eerste werkdag van de Uitzendkracht, tenzij Werckpost op basis van de CAO andere inschalingen voor doelgroepen kan toepassen;
5. Opdrachtgever stelt Werckpost dan wel Werckpost stelt Opdrachtnemer onverwijld, juist en volledig op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen;
6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing - de inlenersbeloning en wordt aan Opdrachtgever doorberekend;
7. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en (onbelaste) kostenvergoedingen, wordt door Opdrachtnemer conform de CAO - daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning of vakkrachtenregeling – dan wel Eigen bedrijfsregeling en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks op basis van eigen onderzoek dan wel aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving beloond. Werckpost sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover de informatie is verstrekt door Opdrachtgever dan wel verkregen door eigen onderzoek van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer vrijwaart Werckpost voor vorderingen van derden. 

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is;
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen, dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden;
3. Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien zowel Werckpost, Opdrachtnemer indien van toepassing, en de Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd;
4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met zowel Werckpost, Opdrachtnemer indien van toepassing, en de Uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd;
5. Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan;
6. Werckpost is tegenover Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Uitzendkracht;
7. Werckpost is tegenover Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verbintenissen die Uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden;
8. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en zorgt dat Uitzendkracht gelijke toegang heeft tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. De Opdrachtgever, verklaart zich eveneens uitdrukkelijk bekend met artikel 8b Waadi en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan Uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van zijn onderneming;
9. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren Werckpost voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Werckpost als werkgever van de Uitzendkracht - direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen;
10.Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Werckpost verstrekt Opdrachtgever en Opdrachtnemer een bewijs van verzekering. 

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. In dat licht gelden de volgende voorwaarden:
1. Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht, Werckpost en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen;
2. Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Werckpost tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
3. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Werckpost zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage;
4. Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden - en Werckpost en Opdrachtnemer vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Werckpost en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW en/of artikel 6:162 BW;
5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen; 
6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Werckpost verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever, die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden in het bijzonder, edoch niet limitatief, de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 5 (lid 3), 7 (lid 1, 5 en 6), 9, 10 (leden 1, 3, 5 en 6), 11 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 12, 14 (lid 6), 15 (lid 3), 20 (lid 1 en 2), 22 en 23 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Werckpost (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en dient hij Werckpost zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Werckpost eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding;
2. Opdrachtnemer, die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden in het bijzonder, edoch niet limitatief, de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 5 (lid 4), 7 (lid 5 en 6), 10 (lid 7), 11 (leden 9 en 10), 17 (lid 2), 20 (lid 1 en 2), 21 ( leden 3 en 5) en 22 niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Werckpost (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Werckpost zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Werckpost eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding;
3. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als wel ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 

Artikel 14 Tarieven

1. Het door Opdrachtgever aan Werckpost verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren - of anderszins overeengekomen verrekenfactor - waarop Werckpost op grond van de Opdrachtvoorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk tenminste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het door Opdrachtnemer te verschuldigde Opdrachtnemerstarief wordt berekend over de uren - of anderszins overeengekomen verrekenfactor - waarop Werckpost op grond van de Opdracht en/of en/of (wettelijke of CAO-) voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk tenminste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren.
2. Het Opdrachtgeverstarief wordt voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Werckpost verschuldigd is aan de Uitzendkracht dan wel Opdrachtnemer. Het Opdrachtnemerstarief wordt berekend over de toeslagen en kostenvergoedingen waarop Opdrachtnemer op grond van de Opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk alleen – dus zonder overeengekomen verrekenfactor - berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gemaakte overuren en kostenvergoedingen.
3. Indien, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Werckpost de beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij Opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.
4. Naast het in lid 3 bedoelde geval is Werckpost in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen; a. als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende CAO dan wel Eigen bedrijfsregeling of de daarbij geregelde lonen; b. als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; c. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO, Eigen bedrijfsregeling dan wel wet en regelgeving;
5. Indien Opdrachtgever in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van Opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
6. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Werckpost zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Werckpost gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Werckpost kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Werckpost zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen.
7. Voor zover van de terbeschikkingstelling valt te verwachten, dan wel door toedoen (in Opdracht van) Opdrachtgever een feit is, dat de duur van de Opdracht wettelijk vastgestelde perioden overschrijdt, is Opdrachtgever zonder voorbehoud verplicht wettelijk vastgestelde vergoedingen, waaronder als niet limitatief voorbeeld de bepalingen als gesteld in artikel 7:673 BW en verder, aan Uitzendkracht naar evenredigheid van de (verwachte) duur en de hoogte van beloning als vastgesteld op basis van artikel 10 aan Werckpost via het Opdrachtgeverstarief te vergoeden dan wel bij het staken van de Opdracht alsnog in zijn geheel met Opdrachtgever te verrekenen.
8. Het Opdrachtnemerstarief voor Opdrachtnemer wordt in het kader van de leden 2, 3, 4 van dit artikel pas naar evenredigheid verhoogd op initiatief van Opdrachtnemer. Werckpost sluit iedere aansprakelijk uit voor wat betreft een juiste naleving van de inlenersbeloning van Opdrachtnemer. 

 Artikel 15 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording dan wel op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald;
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk, geschiedt de tijdverantwoording middels door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren;
3. Opdrachtgever en Werckpost kunnen voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor Opdrachtgever opgestelde overzichten;
4. Opdrachtgever draagt voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten;
5. Indien Opdrachtgever voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Werckpost uiterlijk de woensdag aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Werckpost wordt verstrekt. Opdrachtnemer ontvangt binnen 1 dag na ontvangst van Opdrachtgever de noodzakelijke tijdverantwoording;
6. Alvorens Opdrachtgever voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Werckpost gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn. Voor Opdrachtnemer gelden de uren die uiteindelijk voor Werckpost het uitgangspunt voor het Opdrachtgeverstarief van toepassing zijn;
7. Indien de tijdverantwoording, voor zover in het kader van de Opdracht noodzakelijk geschiedt middels door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Werckpost ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij Werckpost ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever;
8. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden, in Opdrachten en/of overeenkomsten worden genoemd zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij overduidelijk uit wet- en regelgeving blijkt dat hierop geen BTW van toepassing is of dat schriftelijk met Opdrachtgever overeenkomen is dat het bedrag inclusief BTW is. 

Artikel 16 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

1. Opdrachtgever is ten minste gehouden aan Werckpost per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief dat is berekend over drie gewerkte uren, dan wel het aantal binnen de Opdracht van toepassing zijnde uren gebaseerd op arbeid die naar zijn intrinsieke aard en overeengekomen arbeidsomvang minder uren logisch maakt, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Werckpost, indien: a. Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of; b. ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. 

Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. Werckpost is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Werckpost deze verplichting niet nakomt, is Werckpost, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Werckpost en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Werckpost;
2. In het verlengde van het vorige lid is Opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te (laten) voeren. Indien en voor zover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever indient bij Werckpost en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Uitzendkracht dan wel Opdrachtnemer;
3. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Werckpost is primair beperkt tot het bedrag dat een verzekering van Werckpost uitkeert dan wel, bij het ontbreken daarvan, tot het door Werckpost aan Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Opdrachtnemer maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door Werckpost aan Opdrachtgever te vergoeden bedrag te boven;
4. Aansprakelijkheid van Werckpost dan wel Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 

Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom

1. Werckpost zal - al dan niet met tussenkomst van Opdrachtnemer - de Uitzendkracht op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Werckpost in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Werckpost; 
2. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Werckpost over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/ verklaring aan Werckpost. Voor zover de Uitzendkracht werkzaam is voor Opdrachtgever, wordt aan laatstgenoemde een kopie verstrekt aan Opdrachtnemer;
3. Werckpost is jegens Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

Artikel 19 Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Werckpost ingediende nota binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dan wel wordt vermeld op de betreffende nota. Indien een nota niet binnen deze of anderszins overeengekomen periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan;
2. Werckpost is te allen tijde gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het factuurbedrag van Opdrachtgever te voldoen. Er is sprake van een inspanningsverplichting door Werckpost zonder dat enige verzuimvergoeding of rente verschuldigd is. Voor zover van toepassing is Werckpost gerechtigd tot verrekening met openstaande kosten;
3. Voor zover een betaling in lid 1 uiteindelijk uitblijft en de Uitzendkracht via Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld heeft Werckpost een inspanningsverplichting tot inning van facturen in relatie tot Opdrachtnemer. Mocht niettemin een betaling uitblijven dan is Werckpost gerechtigd om slechts nog 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag van Opdrachtgever te vergoeden. Voor zover Opdrachtnemer zelf een incasso van de vordering ter hand wil nemen zal Werckpost de daarvoor beschikbare documentatie ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer. Er is dan sprake van een opschortende werking van de betaling. Van het dan oorspronkelijk niet te innen bedrag is Werckpost alsnog tot maximaal 50% schadeplichtig;
4. Uitsluitend betalingen aan Werckpost of aan een door Werckpost schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel of het verstrekken van voorschotten aan de genoemde doelgroepen zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking;
5. De in het bezit van Werckpost zijnde doordruk of kopie van de door Werckpost verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint; 6. Reclames betreffende enige nota moeten binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Werckpost zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever nimmer een beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening; 7. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Werckpost of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Werckpost ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 

Artikel 20 Geheimhouding

1. Werckpost, Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere in de samenwerkingsketen betrokken partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust;
2. Werckpost zal op verzoek van Opdrachtgever – al dan niet door tussenkomst van Opdrachtnemer - de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust;
3. Het staat Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Werckpost over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Werckpost. Werckpost is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht. 

Artikel 21 Verificatie-, bewaarplicht en privacy

1. Opdrachtgever aan wie door Werckpost een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit (vreemdeling) in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), anders dan bedoeld een onderdaan van de lidstaten uit de Europese Economische Ruimte, ter beschikking wordt gesteld, dan wel Opdrachtnemer die een persoon als bedoeld in dit lid aan Werckpost ter beschikking stelt, verklaren zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever voor aanvang van de arbeid door een vreemdeling, niet zijnde een onderdaan van de Europese Economische Ruimte, een afschrift van het identiteitsdocument, zoals bedoeld in artikel 1, lid t/m 3 van de Wet op de identificatieplicht, van Werckpost ontvangt dan wel als Opdrachtnemer aan Werckpost zendt;
2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het manen van Werckpost mocht onverhoopt een afschrift nog niet ontvangen zijn en voor een zorgvuldige controle van het ontvangen afschrift. Opdrachtgever stelt aan de hand van dit afschrift tezamen met een origineel identiteitsdocument de identiteit van de vreemdeling vast en neemt het afschrift van het document op in zijn administratie;
3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk om zonder enige maning van Werckpost een afschrift van het identiteitsdocument van de Uitzendkracht voor aanvang van de arbeid aan Werckpost ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer staat toe dat een document als vermeld in lid 1 in haar zijn administratie wordt opgenomen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor in dit kader opgelegde boetes of naheffingen die aan Werckpost worden opgelegd;
4. Werckpost conformeert zich ter bescherming van persoonsgegevens aan wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Alleen persoonsgegevens voor, namens of in relatie tot Opdrachtgever en te verzorgen Opdracht, voortkomend uit wettelijke bepalingen, voor het vervullen van een goede bedrijfsvoering van Werckpost dan wel noodzakelijk in het belang van een goede uitvoering van de (aankomende) functie door Gedetacheerde zijn voor haar reden tot het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens waaronder het BSN-nummer van Gedetacheerde. Werckpost verstaat mede, edoch niet uitputtend, onder een goede bedrijfsvoering inspecties van private partijen in het kader van haar certificering, normering, keurmerk, lidmaatschap brancheorganisatie, naleving van wettelijke bepalingen en/of CAO, het uitbesteden van het verzorgen van (delen van) haar bedrijfsadministratie, inrichting en onderhoud van ICT dan wel de dienstverlening van partijen die haar in relatie tot een goede bedrijfsvoering adviseren. Indien en voorzover wettelijk verplicht, zal Werckpost met Opdrachtgever, Opdrachtnemer dan wel derden een Verwerkersovereenkomst sluiten;
5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer onthouden zich in het verlengde van vorengaande lid van verzoeken aan Werckpost strijdig met wet- en regelgeving ter bescherming van privacy, ter verkrijging van persoonsgegevens van Gedetacheerde en/of van anderszins op basis van een overeenkomst van Opdracht werkzame werknemer of zelfstandige, dan wel van het verstrekken van enig persoonsgegeven aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van aan een derde verstrekte Opdracht in relatie tot Opdrachtgever waarbij zij hier op basis van enige wettelijke bepaling toe verplicht wordt dan wel op basis van een expliciet schriftelijke toestemming van Kandidaat, werknemer anderszins of zelfstandige. Daarnaast verplichten Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich, zo mogelijk conform dan wel in het verlengde van een tussen Partijen (verplicht) opgemaakte Verwerkersovereenkomst, ongeacht de wijze waarop, de in relatie tot een Opdracht verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te gebruiken, te verwerken, te bewaren en te beschermen tegen oneigenlijk gebruik en/of misbruik door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer, personeel in dienst van Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer, door hem ingeschakelde derden en overige derden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer houden zich aan de eisen die de AVG en aanverwante wet- en regelgeving hen oplegt. Werckpost sluit iedere aansprakelijkheid inzake de inhoud van dit lid uit en Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren Werckpost hiervoor;
6. Werckpost legt via haar website persoonsgegevens vast en maakt eventueel gebruik van cookies. Werckpost heeft voor de verwerking van persoonsgegevens en haar eventuele cookiebeleid een privacyverklaring vastgesteld;
7. Werckpost is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer worden opgelegd. Werckpost is eveneens niet aansprakelijk voor onrechtmatige verstrekkingen aan dan wel onzorgvuldig handelen met persoonsgegevens door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer in relatie tot wet- en regelgeving ter bescherming van privacy of in strijd met een tussen Partijen gesloten Verwerkersovereenkomst. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren Werckpost voor vorderingen van derden.


Artikel 22 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie.

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer kunnen worden gesteld en evenmin door Werckpost worden meegewogen. 

Artikel 23 Medezeggenschap

1. Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Werckpost, Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving;
2. Indien de Uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. 

Artikel 24 Payrollen

Indien er sprake is van een payroll-overeenkomst worden de bepalingen in artikelen 3 (leden 3 en 4), 4 (leden 7 en 8), 5 en 7 (leden 2, 3 en 4) in deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing verklaard. Hiervoor in de plaats worden de aanvullende bepalingen in dit artikel van toepassing verklaard:
1. Opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde Uitzendkracht aan bij Werckpost door middel van het correct invullen van het opgaveformulier van Werckpost. Het opgaveformulier dient, uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door Werckpost ontvangen te zijn. Te late en of onvolledige aanmeldingen zullen niet door Werckpost in behandeling worden genomen;
2. Indien Werckpost in uitzonderlijke gevallen op verzoek van Opdrachtgever met een Uitzendkracht (eventueel) met terugwerkende kracht (d.w.z., de ingangsdatum van de (arbeids)overeenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de Uitzendkracht) een (arbeids)overeenkomst aangaat, zal Opdrachtgever alle door Werckpost geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot (eventueel) door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de Uitzendkracht aan Werckpost vergoeden;
3. Werckpost behoudt zich het recht voor een opgaveformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het opgaveformulier ontstaat nog geen overeenkomst tussen Uitzendkracht en Werckpost;
4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Werckpost, voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van Uitzendkracht bij Opdrachtgever. Verstrekt Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van Uitzendkracht, dan zal Opdrachtgever alle door Werckpost geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Werckpost vergoeden;
5. Opdrachtgever dient, voor zover dit niet door Werckpost wordt vervuld, het originele identiteitsbewijs van Uitzendkracht zorgvuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de identiteit van Uitzendkracht gecontroleerd te worden (in verband met het aspect van persoonsverwisseling). Vervolgens neemt Opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (in het geval van een identiteitskaart dient de voor- en achterzijde gekopieerd te worden) en de tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing) in zijn eigen administratie op en stuurt hij een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en van de tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing) samen met het opgaveformulier, een verklaring van identiteitsvaststelling, welke verklaring door de Uitzendkracht is medeondertekend, tegelijkertijd naar Werckpost. In het bijzonder tot deze wijze van identiteitsvaststelling wordt tevens verwezen naar het gestelde in artikel 7 (lid 6) van deze Algemene Voorwaarden;
6. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering; als in de arbeidsovereenkomst tussen Uitzendkracht en Werckpost een proeftijd is opgenomen en Werckpost de overeenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag Opdrachtgever de Opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen;
7. Indien de Uitzendkracht scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de Opdracht zullen de uren, die Uitzendkracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever;
8. Het recht op loondoorbetaling van bij CAO vastgelegde vakantie-, feestdagen, bijzonder verlof en kort en het uitbetalen van vakantiebijslag wordt omgeslagen naar een percentage van of anderszins deel uitmaken van het Opdrachtgeverstarief als bedoeld in artikel 14 (lid 1) van de Algemene Voorwaarden. De vorige zin is eveneens van toepassing op leegloopuren waarvoor Werckpost een loondoorbetalingsverplichting heeft;
9. De Uitzendkracht die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Opdrachtgever is eveneens gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht;
10.Is Uitzendkracht langere tijd ziek, dan draagt Werckpost zorg voor de begeleiding van de Uitzendkracht tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor de re-integratie van Uitzendkracht. Werckpost kan contact opnemen met Opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de Opdrachtgever te onderzoeken. De Opdrachtgever zal Werckpost de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van Werckpost re-integratie van de Uitzendkracht in aangepast dan wel ander passend werk bij Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal Opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen;
11.Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werckpost zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. Werckpost kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat Werckpost enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door Opdrachtgever aan de Uitzendkracht;
 12.Opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de Uitzendkracht te voeren. Van deze gesprekken maakt Opdrachtgever een verslag en overhandigt een kopie hiervan aan Uitzendkracht en Werckpost. Opdrachtgever dient daarnaast tenminste één keer per jaar, of eenmaal tijdens de Opdracht als deze korter duurt dan een jaar, een beoordelingsof evaluatiegesprek met Uitzendkracht te voeren. Opdrachtgever vult een beoordelingsformulier in en geeft hiervan een kopie aan Uitzendkracht en Werckpost;
13.Als er problemen ontstaan tussen Opdrachtgever en Uitzendkracht, stelt Opdrachtgever Werckpost hiervan direct op de hoogte. Opdrachtgever en Werckpost kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen Werckpost als werkgever mag de Uitzendkracht ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal Werckpost uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiervoor gerechtigd is, op basis van de wet en van rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van Werckpost. Indien Uitzendkracht zodanig handelt of nalaat, dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen Uitzendkracht en Werckpost daardoor kan worden beëindigd, kan Werckpost de Opdrachtgever toestemming geven de Opdracht voortijdig te beëindigen. Werckpost kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die Werckpost de Uitzendkracht moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie;
14.Indien Opdrachtgever in strijd met het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen - zulks in de ruimste zin des woords - volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Werckpost ter zake vrijwaren. 
9. De Uitzendkracht die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Opdrachtgever is eveneens gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht;
10.Is Uitzendkracht langere tijd ziek, dan draagt Werckpost zorg voor de begeleiding van de Uitzendkracht tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor de re-integratie van Uitzendkracht. Werckpost kan contact opnemen met Opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de Opdrachtgever te onderzoeken. De Opdrachtgever zal Werckpost de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van Werckpost re-integratie van de Uitzendkracht in aangepast dan wel ander passend werk bij Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal Opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen;
11.Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werckpost zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. Werckpost kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat Werckpost enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door Opdrachtgever aan de Uitzendkracht;
 12.Opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de Uitzendkracht te voeren. Van deze gesprekken maakt Opdrachtgever een verslag en overhandigt een kopie hiervan aan Uitzendkracht en Werckpost. Opdrachtgever dient daarnaast tenminste één keer per jaar, of eenmaal tijdens de Opdracht als deze korter duurt dan een jaar, een beoordelingsof evaluatiegesprek met Uitzendkracht te voeren. Opdrachtgever vult een beoordelingsformulier in en geeft hiervan een kopie aan Uitzendkracht en Werckpost;
13.Als er problemen ontstaan tussen Opdrachtgever en Uitzendkracht, stelt Opdrachtgever Werckpost hiervan direct op de hoogte. Opdrachtgever en Werckpost kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen Werckpost als werkgever mag de Uitzendkracht ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal Werckpost uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiervoor gerechtigd is, op basis van de wet en van rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van Werckpost. Indien Uitzendkracht zodanig handelt of nalaat, dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen Uitzendkracht en Werckpost daardoor kan worden beëindigd, kan Werckpost de Opdrachtgever toestemming geven de Opdracht voortijdig te beëindigen. Werckpost kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die Werckpost de Uitzendkracht moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie;
14.Indien Opdrachtgever in strijd met het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen - zulks in de ruimste zin des woords - volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Werckpost ter zake vrijwaren. 

Artikel 25 Werving en Selectie

1. In relatie tot werving en selectie zijn slechts de artikelen 1 t/m 3, 7, 13, 15, 17 t/m 20, 21 (leden 4 t/m 7) en 28 t/m 30 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing;
2. In geval van werving en selectie wordt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Werckpost bepaald door een tussen Opdrachtgever en Werckpost overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris op basis van full time equivalent (inclusief emolumenten en eventuele andere vaste en/of gegarandeerde salariscomponenten) van de (kandidaat) werknemer. Indien Opdrachtgever en Werckpost eerdergenoemd percentage niet nader gespecificeerd hebben, bedraagt dit percentage 25%;
3. Indien Werckpost voor de uitoefening van haar bemiddelingsactiviteiten extra kosten maakt, zoals advertentiekosten, dan worden deze apart in rekening gebracht. Deze kosten worden slechts gemaakt na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever;
4. Het moment van vervullen van de Opdracht bij werving en selectie is het moment dat Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een door Werckpost voorgestelde (kandidaat) werknemer; 5. Werckpost is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Werckpost is evenwel niet aansprakelijk voor: i. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever of (kandidaat) werknemer aan Werckpost of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever of (kandidaat) werknemer of het niet voldoen na het vervullen van de Opdracht aan de ten tijde van de werving en selectie opgewekte verwachtingen van de (kandidaat) werknemer, ii. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Werckpost ingeschakelde ondernemingen, zelfstandigen zonder personeel en hulppersonen (werknemers van Werckpost daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Werckpost verbonden organisatie, iii. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade. 

Artikel 26 Overeenkomsten van Opdracht

In afwijking van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan er sprake zijn van het aangaan van een overeenkomst van Opdracht waarin Opdrachtgever een Opdracht uitbesteed aan Werckpost dan wel door tussenkomst van Werckpost een opdracht aan een derde wordt uitbesteed. Hierdoor worden alle bepalingen die direct betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Uitzendkracht niet toepasselijk verklaard. In relatie tot uitbesteed werk op basis van een overeenkomst van Opdracht worden de navolgende bepalingen in dit artikel, in aanvulling op alle gehandhaafde bepalingen, van toepassing verklaard;
1. Werckpost accepteert slechts de schriftelijke Opdracht van Opdrachtgever en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Binnen de schriftelijke Opdracht maakt het aanneemtarief en wijze van verrekening deel uit van de vastlegging;
2. Werckpost en Opdrachtgever in het kader van dit artikel een samenwerking aangaan op basis van een Overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk wetboek (BW) en waarop de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de overeenkomst is afgeweken;
3. Werckpost is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Werckpost verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Werckpost gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Werckpost, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4. Werckpost deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Werckpost zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en zijn Opdrachtgevers;
5. Opdrachtgever verstrekt Werckpost alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht;
6. Werckpost is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht;
7. Werckpost is voor de uitvoeren van de Opdracht gerechtigd om werkzaamheden aan derden, te weten aan ondernemingen dan wel zelfstandigen zonder personeel, uit te besteden. Voor wat betreft de uitvoer is op de derde ook het gestelde in lid 6 van dit artikel van toepassing;
8. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW voor zover er sprake is van zelfstandigen zonder personeel. Werckpost wil verder, mede door de bepalingen in dit artikel, uitdrukkelijk de toepasselijkheid van een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst bij een zelfstandige zonder personeel voorkomen;
9. De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Werckpost voortvloeien;
10.Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien schriftelijk overeengekomen;
11.De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Werckpost de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn;
12.Werckpost sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Werckpost aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving;
13.Werckpost sluit iedere aansprakelijkheid uit voor door Werckpost ingehuurde of door tussenkomst van Werckpost verkregen derden. Werckpost kan slechts gehouden worden tot medewerking tot verstrekking van benodigde inlichtingen en documenten over de derde en de verstrekte Opdracht zodat Opdrachtgever in staat kan worden gesteld deze derde aansprakelijk te stellen;
14.In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de datauittreksels uit de computersystemen van Werckpost bepalend;
15.Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen over de uitvoering van de Opdracht, de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk en gemotiveerd aan Werckpost kenbaar te worden gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Werckpost aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht;
16.In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Werckpost de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte aanneemtarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag naar evenredigheid;
17.Werckpost is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Werckpost is evenwel niet aansprakelijk voor: (a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Werckpost of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, (b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Werckpost ingeschakelde ondernemingen, zelfstandigen zonder personeel en hulppersonen (werknemers van Werckpost daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Werckpost verbonden organisatie, (c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade;
18.De in het vorige lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Werckpost gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Werckpost;
19.Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Werckpost die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Werckpost voor die schade aansprakelijk tot maximaal de bedragen die door een door Werckpost gesloten bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitgekeerd; 20.Werckpost vrijwaart Opdrachtgever ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Werckpost uit de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Werckpost voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Werckpost onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Werckpost;
21.Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Werckpost in verband met het verrichten van werkzaamheden door Werckpost, reclames aan aansprakelijkheidsstelling in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
22.Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, en gedurende twaalf (12) maanden na beëindiging van deze overeenkomst, niet toegestaan om de in lid 7 van dit artikel genoemde derden of een met deze derden samenwerkende partij, in welke vorm dan ook, of zelfstandigen zonder personeel voor Opdrachten dan wel werkzaamheden, in de breedste zin van het woord, te benaderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werckpost. Artikel 27 Bemiddeling In afwijking van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en aangaan van overeenkomsten van Opdracht kan er sprake zijn van het aangaan van een overeenkomst waarin Opdrachtgever een Opdracht verstrekt aan Werckpost voor bemiddeling van een zelfstandige zonder personeel. Hierdoor worden alle bepalingen die direct betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Uitzendkracht en artikel 24 en 25 in deze Algemene Voorwaarden niet toepasselijk verklaard. 

In relatie tot de bemiddeling van een Opdracht worden de navolgende bepalingen in dit artikel, in aanvulling op alle gehandhaafde bepalingen, van toepassing verklaard;
1. Werckpost accepteert slechts de schriftelijke Opdracht van Opdrachtgever en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Binnen de schriftelijke Opdracht maakt de overeengekomen vergoeding en wijze van verrekening deel uit van de vastlegging;
2. Werckpost is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Werckpost verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Werckpost gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Werckpost, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever;
3. Werckpost deelt haar werkzaamheden zelfstandig in binnen de overeengekomen diensten, bemiddeling of werkzaamheden;
4. Opdrachtgever verstrekt Werckpost alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht;
5. Werckpost is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht;
6. Werckpost bemiddelt Opdrachtgever in de rol van zelfstandige zonder personeel slechts naar een samenwerking met een (andere) Opdrachtgever op basis van een Overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk wetboek (BW) en waarop de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de overeenkomst is afgeweken. Werckpost is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van een dergelijke Overeenkomst van Opdracht;
7. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW. Partijen willen uitdrukkelijk, mede door de bepalingen in dit artikel, de toepasselijkheid van een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voor Werckpost voorkomen;
8. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn voor Werckpost slechts fatale termijnen indien schriftelijk overeengekomen;
9. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Werckpost de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn;
10.Werckpost sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Werckpost aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving;
11.In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de datauittreksels uit de computersystemen van Werckpost bepalend;
12.Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen over de uitvoering van de Opdracht, de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk en gemotiveerd aan Werckpost kenbaar te worden gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Werckpost aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht;
13.In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Werckpost de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag naar evenredigheid;
14.Werckpost is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Werckpost is evenwel niet aansprakelijk voor: (a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Werckpost of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, (b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtgever ingeschakelde ondernemingen, zelfstandigen zonder personeel en hulppersonen (werknemers van Werckpost daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Werckpost verbonden organisatie, (c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade;
15.De in het vorige lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Werckpost gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Werckpost;
16.Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Werckpost die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Werckpost voor die schade aansprakelijk tot maximaal de bedragen die door een door Werckpost gesloten bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitgekeerd met een maximum van de door Werckpost ontvangen vergoedingen;
17.Opdrachtgever vrijwaart Werckpost ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Werckpost uit de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Werckpost eveneens voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Werckpost onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Werckpost.
18.Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Werckpost in verband met het verrichten van werkzaamheden door Werckpost, reclames aan aansprakelijkheidsstelling in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
19.Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, en gedurende twaalf (12) maanden na beëindiging van deze overeenkomst, niet toegestaan om als natuurlijk persoon, al dan niet als zelfstandige, als werknemer, namens zijn onderneming of via derden, in welke vorm dan ook, Opdrachtgevers of een met deze Opdrachtgevers samenwerkende partij voor werkzaamheden, in de breedste zin van het woord, te benaderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werckpost. 

Artikel 28 Overmacht

1. Werckpost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Werckpost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Werckpost niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen in het bedrijf van Werckpost of van derden worden daaronder begrepen. Werckpost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen;
3. Werckpost kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (een) maand, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
4. Voor zoveel Werckpost ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het na gekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Werckpost gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 29 Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, Opdrachten, offertes en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing;
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Werckpost is gevestigd. 

Artikel 30 Slotbepaling

1. In het geval van wijzigingen in bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal dit blijken uit de wijziging van het versienummer en de vermelding van de datum van wijziging in de voettekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden;
2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Top