Privacy Policy

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website bezoekt www.werckpost.nl 
Werckpost Beheer B.V. is gevestigd in Urk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64650677. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid: Werckpost garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt

Verwerking van persoonsgegevens

in het kader van onze dienstverlening, verwerkt Werckpost persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld:

Medewerkers/uitzendkrachten
- NAW - gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Burgelijke staat
- Opleiding(en)/werkervaring(en)/vaardigheden/certificaten (indien voor zover van belang).
- In het bezit van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor een functie)
- Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats, documentnummer, geldig tot datum).
- Kopie van verblijfsvergunning of tewerkstelling (indien nodig van toepassing)
- Bankrekeningnummer (IBAN)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving te doen, in correspondentie en telefonisch

Kandidaten
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Opleiding(en)/werkervaring(en)/vaardigheden/certificaten (indien en voor zover van belang)
- In het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving te doen, in correspondentie en telefonisch Zakelijke relaties
- (Zakelijke) NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kamer van koophandel nummer
- Btw nummer
- Iban nummer

Wilt u exact weten welke gegevens wij van u verwerken, laat het ons weten, dan informeren wij u hier over.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Werckpost verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, behoudens als u bij ons in dienst bent. Medewerkers verwijzen naar ons privacy beleid.


Waarom we gegevens nodig hebben

Werckpost verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering (inclusief de precontractuele fase en arbeidsbemiddeling);
- het onderhouden en uitvoeren van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
- het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Werckpost en onze opdrachtgevers;
- kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
- de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
- het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;
- het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of betrokkene daarvoor in aanmerking komt);
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Werckpost rusten;
- het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.
- informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan: 

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de precontractuele fase;
- Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Werckpost rust;
- U heeft toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);
- Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Werckpost of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van Werckpost en/of de derde.

Hoe lang we gegevens bewaren

Werckpost zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd. 

Als u als kandidaat uitzendkracht bij ons wordt ingeschreven geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, tenzij er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. 

Als er een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekken) tot stand is gekomen en deze is geëindigd, zal Werckpost de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Werckpost een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor Werckpost (in elk geval) in de volgende situaties:
a. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat Werckpost deze gedurende 7 jaar bewaart. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie 'actuele waarde' heeft, en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.
b. De hieronder 1 t/m 111 opgesomde gegevens zal Werckpost tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
i. Formulier heffingen dat jij hebt ingevuld (althans het document waarin je hebt aangegeven dat Werckpost al dan niet rekening moet houden met de loonheffingskorting).
ii. Kopie identiteitsbewijs
iii. Verklaringen en beschikkingen die Werckpost van jou heeft ontvangen. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt. 

Indien er gedurende het dienstverband - bij langdurige ziekte - een re-integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende het dienstverband weer is gelosten, bewaart Werckpost dit reintegratiedossier in principe niet lander dan twee jaar (na afronding van re-integratie). Als een reintegratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door Werckpost worden opgenomen in het personeels. Administratieve gegevens over ziekteverzuim (zoals gegevens voor de loofheffingsdoorbetalingverplichting, datum van de ziekmelding, de duur van het verzuim en de datum van herstel), worden in principe maximaal 5 jaar bewaard nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. De gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De bewaartermijn is voor het overige gedurende de looptijd van de (opdracht)overeenkomst en voorst voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken. 

Delen met anderen

Werckpost verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werckpost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen ?
U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:
- om inzage te vragen in uw persoonsgegevens
- om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
- om onvolledige informatie compleet te maken;
- in bepaalde gevallen om u persoonsgegevens te laten wissen;
- in bepaald gevallen om verwerking van uw persoonsgegevens te laten ''beperken'';
- in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- in bepaald gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;

- om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
- onverwijld geïnformeerd te worden door Werckpost, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, tenzij Werckpost hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering etc. sturen naar: info@werckpost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Werckpost zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten. 

Beveiliging


Werckpost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@werckpost.nl. Werckpost heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Wij verwerken uw persoonsgegevens op een beveiligde server, voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
- TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
- de beveiliging is op een niveau dat gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is, programmatuur;
- de zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. 

Privacy beleid en andere websites 
Op www.werckpost.nl zijn links opgenomen naar andere website. wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

Welke cookies gebruiken we op deze website?

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van cookies en Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. naast deze redenen zijn er ook nog praktische redenen: het gebruik van cookies maakt het gebruik van onze website makkelijker en laat hem beter functioneren. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen deze cookie gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.


SOCIAL MEDIA COOKIES
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond

Wijzigingen

Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy policy op deze websiteTop